Menu

REGULAMIN KONKURSU „RYBY SĄ ….!”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Grupa Rybna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 160, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513094, NIP 734-352-70-35, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym Organizatora www.facebook.com/polskagruparybna.
3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z portalem Facebook.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz wspólników Organizatora, członkowie rodzin wyżej wymienionych osób, jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu. Portal Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec organizatora oraz wobec uczestników Konkursu i nie jest jego współorganizatorem.

§ 3 Czas trwania i przebieg Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, a udostępnienie postu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik w ramach konkursu powinien:
1) Umieścić pod postem dotyczącym Konkursu wymyślone przez siebie tytuł nowej książki kucharskiej (w formie poradnika) dla Polskiej Grupy Rybnej
promujące walory kulinarne lub zdrowotne ryb i owoców morza. Post nie może być dłuższy niż 80 znaków (łącznie ze spacjami).
3. Konkurs trwa do dnia 26 marca 2016 r.
4. Hasła opublikowane po upływie terminu wskazanego w ust. 3 zostaną pominięte i nie będą brały udziału w Konkursie
5. Po upływie wskazanego w ust. 3 terminu Komisja Konkursowa w terminie 10 dni dokona oceny nadesłanych haseł.

§ 4 Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 (trzech) osób: Przewodniczący Piotr Stawiarski, oraz Barbara Gancarczyk i Mateusz Moskal wybierze 10 (dziesięć) najciekawszych haseł, których autorzy otrzymają po jednym egzemplarzu książki „Przepisy z ryb i owoców morza. Ryby w naszej kuchni”.
2. Organizator ogłosi wyniki konkursu na portalu Facebook www.facebook.com/polskagruparybna publikując listę zwycięzców. Organizator skontaktuje się z każdym ze zwycięzców Konkursu, za pośrednictwem portalu Facebook, celem uzyskania danych adresowych niezbędnych do wysłania nagrody. Książka zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Prawa autorskie

1. Publikując post, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanego hasła w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do tego hasła.
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych haseł, co obejmuje prawo do nieograniczonego w czasie i przestrzeni prawa korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,
c) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności
w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów
e) reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie
w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych haseł, wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych haseł konkursowych oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z tych haseł. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych haseł.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w razie zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora haseł, do których prawa nabył na mocy niniejszego Regulaminu

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu prześle nagrody listem poleconym na wskazany przez Uczestnika adres nie później niż w terminie 14 dni liczonych od przekazania przez Uczestnika danych adresowych.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn niedotyczących Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami niezależne od niego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub zmianę innych danych osobowych i informacji podanych przez Uczestnika Konkursu uniemożliwiające zidentyfikowanie i odnalezienie Zwycięzcy.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem winny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, pod rygorem nieważności, na adres Organizatora podany w pierwszej części niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców na profilu Organizatora na profilu Facebook.
2. Laureat Konkursu, który nie otrzymał nagrody może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wskazanej w Regulaminie daty wydania nagród.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca. Od ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem przekazywanych danych osobowych przekazywanych jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, nick Facebook-owy adres e-mail, adres podany do wysyłki nagrody.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, osoba musi zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”. Odpowiedź na zapytanie jest przesyłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każda osoba zobowiązana jest do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
6. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Współorganizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” lub wysłania wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook, w sposób wskazany w pkt 4.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej Polskiej grupy Rybnej. Uczestnik Konkursu może również otrzymać wydruk Regulaminu, przesyłając, na adres Organizatora, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „RYBY SĄ…! – regulamin” pustą, zaadresowaną na siebie kopertę, z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiedniej wartości. Organizator nie ma obowiązku wysyłania Regulaminu, jeśli przesyłkę z pustą kopertą otrzyma po dniu 20 marca 2016 r.